مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب دایان

دایان یک نرم افزار حضور و غیاب آنلاین است. که امکانات زیادی دارد. ما در سری آموزش‌های دایان با هم به بررسی قسمت‌های مختلف دایان می‌پردازیم. اکنون به بررسی قسمت علل مرخصی می‌خواهیم بپردازیم. مرخصی عملیاتی است که در گزارش تردد پرسنل بسیار اهمیت دارد. همچنین در محاسبه حقوق دستمزد نیز بسیار تاثیرگذار است. در دایان پرسنل از طریق اپلیکیشن درخواست مرخصی خود را ثبت می‌کنند.

درخواست آنها برای پنل مدیریت دایان می‌اید. مدیر پنل می‌تواند آن را تایید و یا رد کند. تایید و رد مرخصی، امکان بررسی و گزارش‌گیری داخل دایان وجود دارد. از زمان ارسال درخواست تا زمان مرخصی همه در قسمت گزارش مرخصی می‌توانیم بررسی کنیم. اما مورد آموزش الان قسمت علل مرخصی است. مرخصی در چندین قسمت پنل مدیریت و اپلیکیشن کاربر دایان مورد بررسی و استفاده قرار می‌گیرد. و دارای جنبه‌های مختلفی از لحاظ درخواست تا تایید و محاسبه‌ی آن، دارد.

انواع مرخصی

در اپلیکیشن کاربر دایان امکان درخواست مرخصی به دو صورت روزانه و ساعتی وجود دارد. اما علل مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب دایان به این موضوع چه ارتباطی دارد؟  من به عنوان یک کارمند از طریق اپلیکیشن دایان درخواست مرخصی می‌دهم. باید به علاوه تاریخ آن، دلیل آن را هم مشخص کنم. این دلیل هم به عنوان توضیحات قابل ثبت است. هم می‌تواند گزینه‌های از پیش تعریف شده‌ای باشد. که ما تنها آنها را انتخاب می‌کنیم. این علت‌های از پیش تعریف شده در قسمت علل مرخصی تعریف می‌گردد.

علل مرخصی در نرم افزار حضور و غیاب دایان

در قسمت تنظیمات بخش علل مرخصی شما می‌توانید علت‌هایی به عنوان مثال برای انتخاب کارمند خود ایجاد کنید. مانند کسالت، دانشگاه امتحان، سفر و غیره. می‌تواند دلیل‌های درخواست یک مرخصی باشند. این علت‌ها را ثبت کنید. و تا زمانی که پرسنل شما درخواست مرخصی داشتند بتوانند علت آن را نیز انتخاب کنند. این علت‌ها قابل مدیریت هستند. و امکان ویرایش نیز دارند.