مدیریت تاخیر در سیستم‌های حضور و غیاب

مدیریت تاخیر در نرم افزارهای حضور و غیاب یکی از امکاناتی است که سیستم دایان نیز آن را دارد. مدیریت تاخیر به معنای رسیدگی به تاخیر پرسنل و امکان رد و یا تایید آن است. شما می‌توانید مدیریت تاخیر در نرم افزار حضور و  غیاب انجام دهید. اگر تایید شد به معنای عدم کسر از حقوق می‌شود. و اگر رد شد به معنای کسر از حقوق کارمند شما می‌شود.

شما می‌توانید با مدیریت آن، تایید و عم تایید تاخیر برای حسابدار خود نوع محاسبه‌ را مشخص سازید.

یعنی زمانی که تاخییر پرسنل رد شود به معنای کسر از حقوق است. و زمانی که تاخیر کارمند را تایید کنید به معنای عدم کسر از حقوق می‌شود. که با این وضعیت می‌توانید کار را برای حسابدار خود آسان‌تر کنید. همچنین می‌توانید یک گزارش کامل از تاخیر پرسنل داشته باشید. که شامل: ساعت وقوع تاخیر، تاریخ و مشخصات کارمند شما می‌شود. همچنین شعبه و ایستگاه کاری را نیز گزارش می‌دهد.

یکی از ویژگی‌های مهم گزارش و مدیریت تاخیر در نرم افزارهای حضور و غیاب توانایی مشاهده علت تاخیرها است. علل تاخیر از قبل داخل پنل مشخص شده است. زمانی که برسنل دچار تاخیر می‌شوند علت را تنها انتخاب می‌کنند. و داخل گزارش شما علت تاخیر نیز دارید. همچنین امکان گزارش گیری به صورت اکسل با جزئیات کامل نیز وجود دارد. تاخیر و گزارش تاخیر شما بسته به شیفت کاری شما محاسبه می‌شود.

بازه‌ی شناور ورود اما از تاخیر شما کم می‌کند. یعنی اگرشیفت کاری شما ۹ شروع شود. بازه شناور ورود ۵ دقیقه باشد، تاخیر برای شما از ۹:۰۵ دقیقه محاسبه می‌شود. در گزارش تاخیر نیز به همین صورت گزارش داده می‌شود. مجموع تاخیرها با هر دو گزینه تایید و رد برای شما در پایان گزارش محاسبه می‌شود. در نرم افزار حضور غیاب دایان گزارش همه‌ی عملیات‌ها همراه با دلیل هستند.  به صورت کامل می‌توان از آنها خروجی گرفت.