مدیریت عملیات خودکار چیست؟

برخی از عملیات‌ها در دایان نیاز به بررسی دارند. بررسی به معنای تایید و عدم تایید توسط مدیر مجموعه است. این عملیات‌ خودکار را دایان شناسایی کرده. و امکانی قرار داده برای آنها که بتوان آن را تایید و یا رد کرد. تایید و رد این عملیات‌ها در محاسبه حقوق دستمزد پرسنل نیز اهمیت پیدا می‌کند. این عدم تایید و تایید عملیات‌ها در بخش مخصوص و مربوط به هریک از عملیات قابل رسیدگی است. و دایان به شما یک گزارش کامل جداگانه می‌دهد.

عملیات‌های نیاز به بررسی چه چیزهایی هستند؟

عملیات‌های نیاز به رسیدگی شامل اضافه کاری، مرخصی، تاخیر می‌شوند. زیرا همانطور که می‌دانید در دایان شما باید مرخصی‌های پرسنلتان را تایید و یا رد کنید. همچنین برای اضافه کار و تاخیر نیز نیاز به تایید و رد مدیر پنل است. و این مسئله بسیار مهمی در گزارش‌گیری‌های کلی و محاسبه‌ی حقوق و دستمزد، است. زیرا یک خطا در تایید و یا رد آنها باعث ناعدالتی در محاسبه حقوق پرسنل خواهد شد.

عملیات خودکار در دایان به چه معناست؟

عملیات خودکار همانطور که از اسمش پیداست، به صورت خودکار انجام می‌شود. و نیاز به رسیدگی دستی ندارد. در دایان به این معنا می‌شود. که عملیات‌هایی که نیاز به رسیدگی مدیریت پنل دارند دیگر به صورت خودکار انجام شوند. یعنی عملیات‌های مرخصی، تاخیر و اضافه کاری در دایان می توانند به صورت خودکار تایید و یا رد شوند. در قسمت عملیات ها در پنل مدیریت این تنظیمات انجام می‌شود.

در قسمت تنظیمات پنل زیر مجموعه علیات ها را انتخاب کنید. سپس باید دسته بندی که شامل مرخصی، تاخیر و اضافه کاری می‌شود را انتخاب کنید. و انتخاب کنید که این عملیات تایید خودکار بشوند و یا رد خودکار. اضافه کاری به دو نوع اضافه کاری قبل و بعد شیفت کاری لحاظ شده است. قسمت اصلی و مهم تعیین زمان است. شما زمانی را انتخاب و تعیین می‌کنید که اگر تا آن زمان مشخص آن عملیات اتفاق افتاد. و رسیدگی به آن نشد بعد خودکار تایید و یا رد شود.

برای مثال تایید خودکار مرخصی بعد از ۵ دقیقه. به این معنا است که اگر از درخواست مرخصی پرسنل من ۵ دقیقه گذشت و بررسی نشده بود به صورت خودکار این مرخصی تایید گردد.